Приходи от наем в Етажната собственост при отдаване на общи помещения и пространства

Често един от приходите на Етажните собствености са приходите от наеми на Общи помещения или пространства. Тези приходи нерядко са предмет на спорове и междусъседски войни.

Необходимо е да се знае, че приходите от наем не са дефинирани в ЗУЕС. Правната уредба на наемите се третира в ЗЗД и Търговския закон, а приходите от наеми са предмет на облагане по ЗДДФЛ.

В ЗУЕС се поставя изискване за съгласие на поне 67% от собствениците на всички идеални части за подписване на договор за отдаване под наем на общо помещение или пространство.

В момента на изявяване на съгласието за подписване на договор за наем, Общото събрание е редно да вземе решение какво ще прави с приходите от наема.

При липса на такова решение от приходите от наем би следвало да се внесе дължимият авансов данък по ЗДДФЛ, след което остатъкът да се разпредели между собствениците в Етажната собственост, пропорционално на техните идеални части.

При договор за наем с юридическо лице или едноличен търговец, задължението за удържане и внасяне на авансовия данък е респективно на  юридическото лице или едноличен търговец.

В останалите случаи Етажната собственост внася данъка в общината, като разпределението на наема между собственците се извършва с остатъка от наема.

В много случаи, предвид че собствениците в Етажната собственост имат ежемесечно задължение за вноска на Фонд Ремонти съгласно ЗУЕС, Общото събрание приема решения, за разпределение на получения наем като ежемесечна вноска за Фонд Ремонти.

Ако разпределеният наем е недостатъчен за покриване на минималната вноска за Фонд Ремонти в размер от 1% от минималната месечна работна заплата за страната, то Общото събрание е длъжно да въведе допълнителна вноска за Фонд Ремонти, така че да се изпълни изискуемият минимум за вноската.

В случай, че разпределеният наем покрива вноската за Фонд Ремонти и може би дори я надвишава, то остатъкът трябва да се изплати на собствениците в Етажната собственост.

Общото събрание може да позволи прихващане между остатъка от разпределения наем и други задължения на съответния собственик към Етажната собственост, с цел редуциране на документооборота.

Източник: http://www.universumv.com/index.php/common-space-services/consulting/item/46-rent-revenue

Create your account

error: Content is protected !!