Приходи от наем в Етажната собственост при отдаване на общи помещения и пространства

Приходи от наем в Етажната собственост при отдаване на общи помещения и пространства

3 месеца ago
Често един от приходите на Етажните собствености са приходите от наеми на Общи помещения или пространства. Тези приходи нерядко са предмет на спорове и междусъседски войни. Необходимо е да се знае, че приходите от наем не са дефинирани в ЗУЕС. Правната уредба на наемите се третира в ЗЗД и Търговския закон, а приходите от наеми […]
Read More

Отговорността на етажен собственик за причинени на друг неимуществени и имуществени вреди

4 месеца ago
Твърде честа е хипотезата в която следва да бъде потърсена отговорността  за имуществени  вреди причинени върху  собствеността на етажните собственици. Най – честите случаи са тези в които поради определени действия или бездействия на  етажен собственик са възникнали непосредствени вреди за  друг от собствениците на самостоятелните обекти в етажната собственост. На първо място трябва да […]
Read More

Обща част на сградата ли е асансьорната уредба?

4 месеца ago
По отношение спорните между страните въпроси дали асансьорът е движима или недвижима вещ и дали е част от общите части на сградата или обща част на сградата е асансьорната шахта, не самото асансьорно съоражение: Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС) при сгради, в които етажи или части от етажи […]
Read More

Create your account

error: Content is protected !!