Безплатна консултация
МОЯТ ВХОД

Правила и условия

Безплатна консултация

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези „Общи условия“ служат за уреждане на реда и взаимоотношенията между съсобствениците на етажна собственост (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) и „Хоум Мениджмънт България“ ЕООД (ИЗПЪЛНИТЕЛ), като същите са неразделна част от всеки индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“, сключен между гореописаните страни.

С подписването на всеки индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита за прочел и приел общите условия на „Хоум Мениджмънт България ЕООД“, с търговско наименование „Топ Вход“ ЕИК: 205574645 с адрес на управление: гр. София, кв. Надежда, ул. Митрополит Авксентии Велешки 57, представлявано от Йосиф Цветанов Апостолов,

Чл. 1   Тези „Общи условия“ се неразделна част и приложение на всеки индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“.

Чл. 2   Предмет на индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“, могат да бъдат всички обекти на територията на Република България, които са в режим на етажна собственост по реда на ЗУЕТ, при които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ управлението на етажната собственост.

Чл. 3   (1)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверява неговото съгласие за сключването на Договор за услуга „Професионален домоуправител“, с решение на Общо събрание по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗУЕС, а в случаите когато хипотезата на ал. 1 не може да се осъществи, решението на Общо събрание се взема по хипотезата на чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС, протокола от Общото събрание става неразделна част от гореописания договор.

(2)   Задължителен предмет на общото събрание е:

т.1       Да се възложи и сключи Договор за услуга с „Хоум Мениджмънт България ЕООД“ ЕИК 205574645 за предоставяне на услугата „Професионален домоуправител“.

т.2       Месечна вноска, която следва да се събира от всеки индивидуален обект в етажната собственост за управлението и поддръжката на същата.

т.3       Избирането на представител от Общото събрание, който да  сключи Договор за услуга „Професионален домоуправител“ между Етажната собственост и „Хоум Мениджмънт България ЕООД“.

Чл. 4   (1)   Уговарянето на индивидуални клуази за Договор за услуга „Професионален домоуправител“ и тези „Общи условия“ се извършва, когато същите не противоречат на закона и след провеждането на официална среща с Уравителя или упълномощен от него представител, в работно време на място в етажнаат собственост.

(2)   За всяка официална среща се изготвя протокол, който става неразделна част от индивидуалния Договор за услуга „Пофесионален домоуправител“

(3)   Уговаряне, което не е извършено по реда на настоящите „Общи условия“, се счита за нищожно пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не поражда правни последици между страните.

Чл. 5   (1)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да предостави достъп до всички общи части на етажната собственост, преди сключването на всеки индивидуален Договор за услуга „Професионален домооправител“, за оглед и оценка на същите.

(2)   В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ умишлено препятства възможността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши оглед и оценка на всички общи части на етажната собственост, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за неизпълнение на индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“.

(3)   Огледа се извършва от упълномощено лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствието на упълномощено лице от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за всеки оглед се изготвя протокол и същия бива подписан от всяка страна.

(4)   Протокола за оглед на обект е в писмена форма, с подробно описани помещения на общите части. Липсващи помещения в протокола, не се считат за огледани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същия не носи отговорност в случай на неизпълнение.

Чл. 6   (1)   С подписване на всеки индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се съгласява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да маркира с фирмени материали обекта, който е предмет на гореописания договор, което информира, че същия се поддържа и управлява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)   Мястото на маркиране се извършва по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същото трябва да е на място видимо извън обекта, както и вътре в него.

(3)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ носи отговорност за премахването на елементи маркиращи обекта и се задължава да възстанови стойността на същите при следващото месечно заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7   (1)   Стойността на Договор за услуга „Професионален домоуправител“ се определя на база индивидуални обекти, които са в режим на съсобственост относно Етажната собственост, нуждите за поддръжка на Етажната собственост, размера на общите части, както и разходите, които същата има към експлоатиращите дружества (ЧЕЗ и др.).

(2)   Минималната стойност на всеки индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“, не може да бъде по малка от 90 лв (деветдесет лева) на месец.

Чл. 8   (1)   Всякаква документация необходима за сключването на индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“, следва да бъде предадена на служтел на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място в етажната собственосст, като за същата се изготвя приемателно-предавателен протокол с подробен опис на входираната документация.

(2)   Документация, която не е предадена по реда предвиден в тези „Общи условия“, се счита за непредадена и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за нея, както и за неизпълнение на Договор за услуга „Професионален домоуправител“.

Чл. 9   (1)   Официална кореспондения с „Хоум Мениджмънт България ЕООД“ се извършва в писмена форма на адрес гр. София, ул. Митрополит Авксентий Велешки 57 или e-mail info@topvhod.bg

(2)   За всяка официална среща с „Хоум Мениджмънт България ЕООД“  се изготвя протокол, който служи за удостоверяване на същата между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3)   Официална среща и кореспонденция, които не са проведени по надлежния ред, уреден в тези „Общи условия“, се считат за неизвършени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „Хоум Мениджмънт България ЕООД“

Чл. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задлъжава да спазва законодателството на Република България.

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да провежда минимум едно редовно Общо събрание на Етажната собственост годишно, чийто предмет следва да бъде отчитане на дейност и финансов отчет за извършената от същия дейност.

чл. 12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да изготви правилник за вътрешния ред на Етажната собственост, в случаите когато такъв не е наличен.

(2)   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следи за спазването на правилника за вътрешния ред и извършва проверка в случаите, когато живущ  подаде сигнал. За всяка извършена проверка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съставя протокол, в който се описват всички факти и обстоятелства за извършеното нарушение.

чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да води, а когато няма да състави „Домова книга“ на Етажната собственост, съгласно ЗУЕС, както и да актуализира същата през срока на Договор за услуга „Професионален домоуправител“ и да вписва всякаква относима информация относно Етажната собственост.

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да подготви и входира необходимия набор от документи в районната администрация на всеки обект, който е предмет на индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“, необходими за регистрирането на същия в общината съобразно разпоредбите на ЗУЕС.

Чл. 15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изготвя периодични отчети, които да служат за информиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за финансовото състояние на Етажната собственост и извършените разходи от пъривя, във връзка с изпълнението на индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“ .

Чл. 16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предаде индивидуална оферта за всяка допълнителна услуга, която не е предмет и нейната стойност не фигурира в индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“, но е необходима за изпълнението на същия.

(2)   При отказ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на индивидуална оферта по чл. 16, ал.1 от настоящите „Общи условия“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за неизпълнение на индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“

Чл. 17 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да покрива текущите разходи на Етажната собственост от нейно име и за нейна сметка, които са необходими за поддържането и управлението на същата.

(2)   Разходите описани по чл. 17, ал. 1, от текущите „Общи условия“ са за сметка а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за неизпълнение на индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“, в случаите когато първия не е осигурил средства за тяхното покриване.

Чл. 18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава по собствено усмотрение да инициира дребни ремонтни дейности по общите части на Етажната собственост, както и други извънредни разходи, които не надхвърлят стойност от 200 лв. (двеста лева), без да е необходимо решение на Общо събрание.

Чл. 19 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да упражнява контрол над ремонтните дейности, които са ангажирани от него и се извършват в обект предмет на индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“.

(2) В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възпрепядства достъпа до общите части, за дейности описани в чл. 18 и чл. 19, ал. 1 от настоящите „Общи условия“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за неизпълнение на индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“.

Чл. 20 (1) В случаите, когато Етажната собстеност има некоректни платци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с решение на Общо събрание, се съгласява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да образува за негова сметка заповедно производство, срещу некоретния платец по чл. 410, ал. 1, т.1 от ГПК.

(2) Протокол от Общото събрание с предмет описан в чл. 20, ал.1 от настоящите „Общи условия“, трябва да бъде попълнен надлежно с подробно описание на длъжника съдържащо: трите имена, размер на задължението, както и неговото основание и период, същия следва да се предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по надлежния ред.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за некоректните платци на етажната собственост в случаите, когато:

т.1 Протокола от Общото събрание на е изготвен по надлеждния ред предвиден в ЗУЕС.

т.2 В протокола от Общото събрание липсват необходимите реквизити за инизиирането на заповедно производство.

т.3 Протокола от Общото събрание не е предаден на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по надлежния ред, предвиден в настоящите „Общи условия“.

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Чл. 21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да извършва периодични прегледи на общите части на Етажната собственост, като за всеки преглед се изготвя протокол за общото състояние на обекта.

Чл. 22 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършва текуща поддръжка на общите части на Етажната собственост свързана с изправност на осветлението изразяващо се в подмяна на електрическите крушки, ремонт или подмяна на електрически ключове, отстраняването на проблеми с бравите на врати част от помещенията на общите части,  поддръжка на входната врата и други дребни ремонти по общите части. За всички дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съставя протокол, който се поставя на информационното табло във входа на Етажната собственост, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита за информиран.

(2) Всички други ремонтни дейности, извън тези които са предвидени в чл. 18 и чл. 22, ал. 1 от текущите „Общи условия“, следва да се инициират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след вземане на решение на Общо събрание проведено по надлежния ред.

Чл. 23 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за състоянието и техническата изправност на асансьорното съоръжение, което следва да се поддържа от дружеството, което е ангажирано и лицензирано да изпълнява тази дейност, същия не е компетентен по произнасянето на въпроси относно нередности по него.

(2) С подаване на сигнал по надлежния ред от Етажната собственост до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия инициира контакт с ангажираното дружество, което поддържа асансьорното съоръжение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за действия и бездействия на дружеството ангажирано с поддръжката на асансьорното съоръжение.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да предостави цялата информация, с която разполага относно дружеството ангажирано с поддръжката на асансьорното съоръжение. За липса на документация и/или договор с гореописано дружество ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност.

МЕСЕЧНИ ВНОСКИ ЗА ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ И НАЧИН НА СЪБИРАНЕ

Чл. 24 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се ангажира със събирането на месечните вноски на Етажната собственост за управлението и поддържането на същата.

(2) Размера на месечните вноски се съгласува на Общо събрание на Етажната собствност, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да предостави по надлежния ред протокол от съответното Общо събрание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди встъпване на изпълнение, на Договор за услуга „Професионален домоуправител“.

(3) След оглед на Етажната собственост описан в чл. 5 от настоящите „Общи условия“ и в случай, че размера на вноските не съответства с нуждите на Етажната собственост, по собствено усмотрение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инициира Общо събрание, с предмет актуализиране на месечните вноски.

(4) В случаите, когато вноските не съответстват с нуждите на Етажната собственост, безуспешно гласуване на нови в Общо събрание, както и в периода между констатираното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ несъответствие между вноските и нуждите на Етажната собственост и провеждането на ново Общо събрание по чл. 24, ал. 3 от настоящите „Общи условия“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за неизпълнение на индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“.

Чл. 25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава квитанция за платена такса, за всяко плащане от живущите във всеки индивидуален обект в Етажната собственост.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава месечна фактура на цялата Етажна собственост за предоставената услуга.

Чл. 26 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уведомява Етажната собственост за всяко просрочено задължение на живущ, като поставя съобщение на информационното табло на обекта, ако обекта не разполага с информационно табло, съобщението се поставя на видно място, в общите части.

(2) При отказ на длъжник да изпълни негово задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инициира Общо събрание по чл. 20 от настоящите „Общи условия“.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 27 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свиква Общо събрание съобразно разпоредбите на ЗУЕС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да иска свикване на Общо събрание, по искане на не по-малко от 20% от собствениците на идеални части от общите части на Етажната собственост.

(3) Искането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 2 следва да се извърши по реда определен в настоящите „Общи условия“, с подробно посочване на въпросите, които следва да се коментират.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност, в случаите когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е отправил искането по надлежния ред, уреден в разпоредбите на настоящите „Общи условия“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28 С изтичането или прекратяването на индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, цялата документация за обекта, който е бил предмет на гореописания договор. За целта се изготвя приемателно-предавателен протокол с подробен опис на предадените документи.

Чл. 29 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да поддържа касовата наличност на Етажната собственост.

(2) В случаите, когато касовата наличност е отрицателна, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като поставя съобщение на информационното табло, ако такова не е налично на видимо място в общите части.

(3) В съобщението, е посочен точния адрес на Етажната собственост, касовата наличност и срок в който същата трябва да бъде възстановена.

(4) Съобщението по ал. 3 се поставя и в случаите, когато е изтекъл срока или е прекратен индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“.

(5) В случаите, когато касовата наличност не се възстанови от Етажната собственост, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предприема съдебни действия, за принудително изпълнение по възстановяване на сумата.

Чл. 30 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се освобождава от отговорност, в случаите на:

т. 1 Случайно събитие.

т. 2 Непреодолима сила.

т. 3 Липса наличност на средства в касата на Етажната собственост и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е осигурил такива.

т. 4 Немърливо поведение от обитателите на Етажната собственост.

Чл. 31 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за действията или бездействията на обитателите и/или посетителите на Етажната собственост, както и тези на трети юридически или физически лица.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за действията или бездействията на лица извършващи строително-монтажни работи, строително-ремонтни работи, дейности по хигиенизация или други, които не са били директно ангажирани от същия.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност по ал. 2 и в случаите, когато Етажната собственост и/или обитател на Етажната собственост е предложил и/или настоял дейностите да се изпълняват от друго физическо или юридическо лице.

Чл. 32 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност, когато обитателите и/или посетителите на Етажната собственост, не спазват правилата за пожарна и аварийна безопасност на територията на Етажната собственост, както и за материалните и/или нематериални щети настъпили поради неспазването на същите.

Чл. 33 Настоящите „Общи условия“ са достъпни в интернет на страница https://www.topvhod.bg/

Чл. 34 Със сключването на всеки индивидуален Договор за услуга „Професионален домоуправител“, настоящите „Общи условия“ се прикрепят като неразделна част от гореописания договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита за прочел и приел същите.

*телефон за нови заявки за услуги

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
МОЯТ ВХОД